www.joaw-ying.com
www.joaw-ying.com

เจ้าหญิง

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ www.joaw-ying.com

เพื่อให้ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว การเผยแพร่ข้อมูล และการนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ตามวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางเว็บไซต์ www.joaw-ying.com

ผู้ให้บริการที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูล

เว็บไซต์เจ้าหญิง (www.joaw-ying.com) และ ร้าน joawyingshop
อีเมล์ติดต่อ : admin@joaw-ying.com


ชนิดของข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ผู้ให้บริการ ณ ที่นี้คือ เว็บไซต์เจ้าหญิง ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ทำการยินยอมในการให้ข้อมูล ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวประกอบไปด้วย ชื่อ, E-mail และ รูปภาพประจำตัวจาก(Facebook Profile) เท่านั้น อาจรวมถึงวันที่เข้าใช้งาน และ IP Address ด้วย

ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ทำการเก็บรวบรวม อาจนอกเหนือจากที่แจ้งเอาไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือคำอธิบายเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดการเก็บ รวบรวมข้อมูล อาจเกิดขึ้น ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะถูกรวบรวมได้อย่างอิสระโดยผู้ให้บริการเมื่อใช้งานแอพลิเคชันใช้งานใด ๆ หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ใช้โดย โปรแกรมประยุกต์นอกเหนือจากที่อยู่ในเว็บไซต์ ซึ่งทำหน้าที่ในการระบุตัวตนของผู้ใช้งาน และ จำการตั้งค่าของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของการให้บริการที่จำเป็นเท่านั้น โดยอาจเกิดความล้มเหลวที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางอย่างได้ หากท่านมีการปิดการใช้งานคุกกี้แอพลิเคชันไว้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการได้ทำการเก็บรวบรวมไว้ อาจถือว่าทั้งผู้ให้บริการและบุคคลที่สามที่มีข้อมูลเช่นกัน ซึ่งผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปตีพิมพ เผยแพร่ หรือใช้งานร่วมกันผ่านแอพลิเคชันโดยมีการระบุว่าบุคคลที่สามมีสิทธิที่จะสื่อสารหรือเผยแพร่ ซึ่งความรับผิดชอบทั้งหมดจะต้องเป็นของบุคคลที่สามโดยมิได้เกี่ยวข้องกับทางผู้ให้บริการแต่อย่างใด


วิธีการประมวลผลและการนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้งาน

วิธีการประมวลผล
ผู้ควบคุมข้อมูลประมวลผลข้อมูลของภาคีที่สนใจและผู้ใช้ในลักษณะที่ถูก ต้องตามกฎหมายและที่เหมาะสมและต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึงไม่ได้รับอนุญาตการเปิดเผยการดัดแปลงหรือการทำลายไม่ ได้รับอนุญาตจากข้อมูล การประมวลผลจะดำเนินการโดยใช้คอมพิวเตอร์และ / หรือวิธีการ Telematic ด้วยวิธีการขององค์กรและ logics ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
นอกจากเจ้าของในบางกรณีการเข้าถึงข้อมูลอาจจะมีให้บุคคลภายนอก (เช่นบุคคลที่ให้บริการทางด้านเทคนิคที่สามผู้ให้บริการอีเมลให้บริการ พื้นที่ บริษัท ไอทีหน่วยงานการสื่อสาร) รายการปรับปรุงของผู้จัดการอาจจะขอจากเจ้าของในเวลาใดก็ได้

สถานที่
ข้อมูลจะถูกประมวลผลบน server ของผู้ให้บริการเว็บไซต์โฮสติ้งที่เว็บไซต์นี้ได้ถูกติดตั้งเอาไว้เท่านั้น

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล
ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลอดระยะเวลาการให้บริการสำหรับนำมาใช้ในเวลาจำเป็นที่ต้องดำเนินการให้บริการ ซึ่งจะต้องเกิดจากการร้องขอจากผู้ใช้ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล และผู้สามารถขอระงับหรือกำจัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการได้


การใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน หรือ เจ้าของข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: Social Applications

สำหรับประเภทของข้อมูลที่จะถูกนำมาใช้งาน จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ ซึ่งในการให้ข้อมูลจะถูกระบุเอาไว้โดยเฉพาะเจาะจงตามแต่ละส่วนที่แจ้งไว้ในเอกสารนี้

ในการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆเพิ่มเติมในบางกรณี ซึ่งอาจจะมีวัตถุประสงค์ที่เกียวข้องกับทางกฎหมาย จำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมเฉพาะเจาะจงจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น


สิทธิ์ Facebook ถามโดย app นี้

แอพลิเคชันนี้จะขออนุญาติการให้สิทธิ์ Facebook Permission เพื่อดำเนินการกับบัญชีผู้ใช้ Facebook หมายถึง การเข้าถึงข้อมูลซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจาก Facebook Account

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ต่อไปนี้สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Permission และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook (Facebook Privacy)

ข้อมูลพื้นฐาน
โดยค่าเริ่มต้นนี้รวมถึงคุณสมบัติบางอย่างของวัตถุผู้ใช้เช่นชื่อ id, ภาพเพศและสถานที่ของพวกเขา การเชื่อมต่อบางอย่างของวัตถุผู้ใช้เช่นการเชื่อมต่อเพื่อนนอกจากนี้ยังมี หากผู้ใช้มีมากขึ้นของประชาชนข้อมูลของพวกเขาข้อมูลเพิ่มเติมจะสามารถใช้ได้
อีเมล์

ให้ข้อมูลในการเข้าถึงอีเมลหลักของผู้ใช้


ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน รวมถึงการให้บริการต่างๆโดยบุคคลที่สาม(3th parties)

ข้อมูลส่วนบุคคลจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ และการใช้บริการต่างๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

Social Application
บริการเหล่านี้ได้รับอนุญาติในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการใน Social Network ผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลการแสดงความคิดเห็นต่างๆของท่านจาก Social Network แต่อย่างไรก็ตาม บริการเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้งานโดยอัตโนมัติ ท่านต้องทำการพิจารณ์เพื่อให้ได้รับการอนุญาติเพื่อนำมาใช้งานจากบริการของบุคคลที่สาม

Facebook App (สำหรับเว็บไซต์นี้)
บริการนี้จะอนุญาติให้โปรแกรมบนเว็บไซต์ทำการเชื่อมต่อ เพื่อเข้าถึงข้อมูลสมาชิกจากบัญชีผู้ใช้งาน Facebook รวมทั้งการดำเนินการบางอย่างที่เกี่ยวข้องได้ ขึ้นอยู่กับการอนุญาติที่ท่านได้เลือกเอาไว้

เมื่อผู้ใช้งานได้ทำการเลือกที่จะอนุญาติ Facebook Application มิใช่แค่การเข้าถึงการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาติเพียงเท่านั้น แต่อาจรวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งาน Facebook ของท่านด้วย อาทิเช่น ID Facebook ชื่อ Username ของ Facebook, URL Facebook ของท่าน, ชื่อใช้งาน Facebook, รูปภาพประจำตัว(Display Picture), เพศ และ รวมไปถึงสถานที่ที่คุณอยู่(Local) เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากนี้ อาจรวมไปถึงอีเมล์หลักของท่าน เพื่อนของท่าน รูปภาพต่างๆใน gallery ของท่าน ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการอนุญาติที่ท่านได้เลือกให้เข้าถึงได้

สถานที่ในการดำเนินการกับข้อมูล: USA Facebook Privacy Policy


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล

คุ้มครองตามกฎหมาย
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านกฎหมายโดยเจ้าของ application เจ้าของเว็บไซต์ รวมถึงใช้ในศาล หรือในทางอื่นๆที่เป็นไปได้ในทางกฎหมาย ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้บริการของท่านในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม หรือนอกเหนือจากสิ่งที่บริการเปิดให้สามารถใช้งานได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงบางอย่างอาจถูกแสดงบนหน้าของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับบริการเฉพาะบางอย่าง หรือการประมวลผลของข้อมูลที่ให้ไว้โดยผู้ใช้ หรือโดยเจ้าของข้อมูล

การบำรุงรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอาจมีการนำไปใช้ต่อเนื่องด้วยเหตุผลรวมถึงวัตถุประสงค์บางประการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา Application แล้วเว็บไซต์ได้

ระบบบันทึก(Logs)
เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานและในการบำรุงรักษาระบบ รวมถึงบริการใดๆภายในเว็บไซต์และของบุคคลที่สาม ระบบอาจมีการเก็บบันทึกกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ อาจรวมถึงการเข้าถึงหน้าต่างๆ วันที่ และ เวลา ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล และ IP Address ด้วย

ข้อมูลนอกเหนือจากในนโยบายนี้
ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีการร้องขอเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการในเวลาใดก็ได้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุญาติจากเจ้าของข้อมูลด้วย

สิทธิของเจ้าของข้อมูล
อ้างอิงถึงบุคคลใดก็ตาม ซึ่งข้อมูลมีการอ้างอิงถึง บุคคลมีสิทธิตลอดเวลาที่จะทราบว่าข้อมูลของพวกเขาได้รับการจัดเก็บ และสามารถขอรายละเอียดต่างๆจากผู้ดูแลระบบเพื่อที่จะทราบเกี่ยวกับเนื้อหาและแหล่งที่มาของเนื้อหาของพวกเขา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ, เพื่อเพิ่มเติม, เสริม, ยกเลิก, ปรับปรุงหรือแก้ไข, หรือการเปลี่ยนแปลงการอ้างอิงไปสู่บุคคลที่ไม่สามารถระบุชื่อได้ รวมถึงเพื่อป้องกันข้อมูลใด ๆ ที่อาจเกิดการละเมิดผิดทางกฎหมาย ซึ่งการร้องขอจะต้องส่งไปที่ผู้ดูแลระบบการประมวลผล

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว
ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้ผู้ใช้ในหน้านี้ เพื่อตรวจสอบและสร้างความมั่นใจในระบบการป้องกันการรั่วไหลชองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในทุกกรณี ทางผู้ให้บริการขอแนะนำให้มีการตรวจสอบหน้านี้ทุกครั้งที่มีโอกาส โดยสังเกตุวันที่อัพเดตล่าสุดของข้อมูลในส่วนท้ายของหน้านี้

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถูกจัดทำขึ้นด้วยผู้ให้บริการ(เว็บไซต์เจ้าหญิง) ภาพใต้สมมติฐานในการรับผิดชอบต่อข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยผู้ให้บริการในการรวบรวมข้อมูล

แก้ไขล่าสุด : 20 ธันวาคม 2012