Day2-แผนเที่ยวUniversal Japan Osaka

September 3, 2016 in ญี่ปุ่น, ต่างประเทศ

DAY2  Th 13/10/2016 Endo Sushi -> UniversalStudio -> Takoyaki Museum -> Uoshin Sushi -> Spaworld

7:00 leave bags at ToyokaInn เดินไปโรงแรมโตโยโกะอินท์

8:00 Namba station ซื้อของกินแถวสถานีใส่กระเป๋าไว้กินที่สวนสนุก Sen-Nichimae Line สายสีชมพู
Namba Station -> Tamagawa Station ไปลงตลาดปลาแวะกินซูชิ เดินไปร้านประมาณ 900 เมตร

9:00 Endo Sushi กินมื้อเช้าก่อนไป นั่งต่อไปสวนสนุก

8:30 – 21:00 UniversalStudio เดินทางไปได้2แบบ เลือก choice 1 หรือ choice 2 แล้วแต่สถานการณ์ ณ ตอนนั้นเลย

choice 1

choice 2

20:00 ออกจากสวนสนุก Universal City St. -> (Hanshin Nanba Line) Nishikujo St. -> (Osaka Loop Line)Osaka Station”

21:30 Uoshin Sushi กินซูชิหน้าล้นมื้อดึก 11:00-01:00 เมนูอ่านรีวิว

22:30 กลับที่พักแถว “Midosuji Line สายสีแดง Umeda St. -> Dobutsuen-Mae St.”

ไปแช่ออนเซนก่อนกลับโรงแรมนอน spaworld.co.jp (2400YEN)

เดินจากสถานีไปประมาณ 400 เมตร

Day1-แผนเที่ยวโอซาก้า

September 3, 2016 in ญี่ปุ่น, ต่างประเทศ

DAY1 W 12/10/2016 Kansai Airport -> Dotonbori -> Ichiran Ramen ->Shinsaibashi

16:55 to Kansai International Airport
วิธีเดินทางจากสนามบินนานาชาติคันไซไปยังนัมบะมีด้วยกันหลายวิธี
1.ไปนัมบะโดยใช้รถไฟ Nankai Railway (มีทั้งแบบ Rapi:t และ Airport Express)
2.เดินทางไปนัมบะโดยใช้รถไฟ JR (Kansai Airport Limited Express (Haruka) และ Kansai Airport Express) ไปยังสถานีรถไฟ JR นัมบะ
3.เดินทางไปนัมบะโดยรถประจำทาง
แต่ละวิธีมีความแตกต่างกันอ่านโดยละเอียดต่อ คลิกอ่านต่อที่นี่

17:35 เดินทางโดย Airport Express

ค่าโดยสารในการเดินทางโดย Airport Express จะอยู่ที่ 920เยน และใช้เวลาในการเดินทาง 48 นาที

19:00 หาที่ฝากกระเป๋าที่สถานี

เดินสำรวจแถว Dotonbori

– หาข้าวกิน ราเมงข้อสอบ
– กิน pablo cheesecake
– กินทาโกะยากิ
– ช๊อปปิ้ง ABC Mart

20:00 เข้าที่พัก

เลือกพาสต่างๆในเขตคันไซ

http://www.osaka-info.jp/th/plan/practical_information/travel_passes/

ประสบการณ์ขอเชงเก้นวีซ่าท่องเที่ยวของสถานฑูตกรีซ

August 29, 2016 in กรีซ, ต่างประเทศ

พูดถึงการเตรียมเอกสารประกอบการขอวีซ่าสถานทูตกรีซ

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า สามารถขอรับได้ที่สถานทูตฯ หรือ ดาวโหลดได้ที่ http://www.mfa.gr/missionsabroad/en/thailand-en/visas/application-form.html ซึ่งต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตอบคำถามตามความจริง
1. รูปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสีขาวหรือฟ้าอ่อน ขนาด 40X60 ม.ม หรือ 1.6X2.4 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ไม่ตบแต่งภาพเกินจริง
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ หลังวันที่จะเดินทางกลับ 3 เดือนเป็นอย่างต่ำ และมีหน้าว่างติดกัน 2 หน้า(พร้อมสำเนา 1 ชุด) หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้ยื่นด้วย
3. *บัตรประจำตัวประชาชน สำหรับเด็กที่ยังไม่มีบัตร ให้ยื่นสูติบัตร ส่วนผู้ที่เดินทางกับคู่สมรส ให้ยื่นใบทะเบียนสมรสเพิ่มด้วย สำหรับผู้ขอวีซ่าที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของราชอาณาจักรไทย ให้ยื่นใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยที่มีอายุอย่างต่ำ 2 ปี, ใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ ในประเทศ และวีซ่าอนุญาตให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Re-entry visa)(พร้อมสำเนา 1 ชุด)
4. *หลักฐานการทำงาน ฉบับจริง เช่น จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือเอกสารอื่นในทำนองเดียวกัน หลักฐานการชำระภาษีเงินได้ ถ้ามีธุรกิจส่วนตัว ให้ยื่นสำเนาหนังสือจดทะเบียนธุรกิจหรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งหลักฐานการชำระภาษี (สำเนาที่มีการรับรอง) ถ้าเป็นนักเรียน/นักศึกษา ให้ยื่นจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, bank statement, หรือเอกสารอื่นในทำนองเดียวกัน กรณีไปติดต่อธุรกิจ ต้องแสดงหลักฐานการเงินทั้งส่วนตัวและของบริษัท
6. สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบินระบุวันที่เดินทางไปกลับ
7. หลักฐานที่พำนัก เช่น หลักฐานการจองโรงแรม หากพำนักในบ้านคนกรีก ให้ยื่นจดหมายเชิญพำนักตัวจริง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนของผู้ที่เชิญ
8. สำเนาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุที่มีวงเงินคุ้มครองอย่างต่ำมูลค่าเท่ากับ 30,000 ยูโร และมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในกลุ่มประเทศสัญญาเชงเก็น
9. วีซ่าประเภทท่องเที่ยวต้องสามารถสำแดงได้ว่ามีเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวมูลค่าเท่ากับ 50 ยูโร ต่อวัน ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก็น
10. กรณีไปประชุม หรือ ติดต่อธุรกิจ หรือ พบปะบุคคลที่เสนอที่พักส่วนตัวให้ ต้องมีจดหมายระบุชื่อ และวันที่เดินทางอย่างถูกต้อง จากหน่วยงาน, บริษัท หรือบุคคลผู้เชิญนั้นๆ กรณีจดหมายเชิญส่วนตัว ต้องได้รับการรับรองลายเซ็นต์จากสถานีตำรวจในท้องที่ และส่งมาที่แผนกกงสุลฯ กรุงเทพฯ ทางโทรสาร หรือ อีเมล์ ก่อนจะมาติดต่อสมัครวีซ่าด้วยตนเอง
12.* ผู้ขอวีซ่าที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดา ให้สมัครวีซ่า และเดินทาง ระบุวันที่อย่างถูกต้องออกโดยเขตท้องที่ตามทะเบียนบ้านของเด็ก แปลเป็นภาษาอังกฤษ และนำไประทับตรารับรองจากกรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะ
13.*สำหรับนักเรียน ต้องมีจดหมายรับรอง (ฉบับจริง) จากสถานศึกษา
14. *ลูกเรือสัญชาติไทย (Seaman book) หรือ ผู้ที่จะเดินทางไปทำงานหรือศึกษาต่อในกรีซ ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police Clearance Certificate) ใบตรวจสุขภาพ (Medical Examination Certificate) ออกเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าปลอดจากโรตติดต่อ และต้องมีสัญญาจ้างงานหรือจดหมายรับเข้าเรียนจากสถาบันการศึกษาในกรีซด้วย
15. ภรรยาของชาวกรีก จะต้องถือใบแสดงสถานะภาพครอบครัวจากที่ทำการท้องที่ของตนในกรีซ
16. เอกสารเพื่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ สัมพันธ์กับการเดินทาง
***สถานทูตฯ อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมหรือนัดสัมภาษณ์ตามความจำเป็น ***
***ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการหรือทูตของราชอาณาจักรไทยจำเป็นต้องมีวีซ่า และต้องยื่นจดหมายนำจากกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมกับเอกสารข้อ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9***
*** No. 4*, 5*, 12*, 13*, 14* เอกสารภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและมีตรารับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ***
*** กระบวนการอนุมัติวีซ่าใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ขอวีซ่าในช่วงเวลานั้น***

เมื่อเอกสารเราพร้อมแล้วเราก็จัดเรียงตามลำดับเลยคะเพื่อเจ้าหน้าจะได้สะดวกและตรวจได้รวดเร็ว ของหญิงเองยื่นเอกสาร 1-9 และ 16 คือแผนท่องเที่ยวตลอดทริปที่เราไปยุโรปเลยคะ

สถานที่ ที่ตั้งสถานฑูตกรีซ : ชั้น 23 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ (สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี) เปิดวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 13.00 น.  Tel. 02-667 0090 (สอบถามข้อมูลได้ช่วง 14.00 – 15.00 น.) หน้าลิฟท์อาคารจะให้แลกบัตรแล้วขึ้นไปติดต่อได้คะ หญิงเองไปวันพุธที่ 24 กันยายน 59 ถึงเวลาประมาณ 10:30 ได้คิวเบอร์ที่ 18และ19 เราไปกัน2คนคะ ตอนนั้นกำลังเรียกคิวเบอร์ 2 เองคะ พี่เจ้าหน้าที่บอกเราว่าลงไปรอด้านล่างตึกได้เลยคะเพราะกว่าจะถึงคิวจะนานนะ ไปทานข้าวก่อนก็ได้คะ ดีนะคะที่พี่แนะนำให้เราไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยขึ้นมา แล้วพี่เจ้าหน้าที่จะโทรตามขึ้นมายื่นเอกสารค่ะ

ขั้นตอนการยื่นเอกสาร : ขอวีซ่าเชงเก้นกรีซ
1. ยื่นเอกสารทั้งหมดพร้อมเล่มพาสปอต
2. ถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือทั้งซ้ายขวา
3. นำใบชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าไปจ่ายที่ธนาคารกสิกรไทย ชั้น1 ซึ่งจะเขียนยอดมาให้ 4,680บาทสำหรับ 2 คนนะคะ
4. ยื่นใบโอนเงินให้เจ้าหน้าที่แล้ว ทางสถานทูตก็จะให้ใบนัดวันมารับเล่มกลับค่ะ

ถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือทั้งซ้ายขวา

ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นกรีซ

ได้มาแล้วคะ ใบนัดรับวันที่ 31กันยายน 59 ก็ประมาณ 7 วันพอดีคะ

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559

Cucina @ La Toscana อาหารอิตาเลียนและอาหารไทย สวนผึ้ง

August 26, 2016 in ภาคกลาง, รีวิวร้านอาหาร

ร้านอาหาร Cucina @ La Toscana บริการอาหารอิตาเลียนและอาหารไทยรสจัดจ้านที่สวนผึ้ง  เปิดเมนูด้วยของหวานก่อนเลย พุดดิ้งคาราเมลหอมหวาน

ครัวม่อนไข่ สวนผึ้ง ราชบุรี

August 26, 2016 in รีวิวร้านอาหาร

ครัวม่อนไข่ สวนผึ้ง ราชบุรี

กินปูไข่นึ่ง ไข่แน่นๆมันๆเนื้อหวาน@ครัวผู้ใหญ่จอย สมุทรสงคราม

August 26, 2016 in รีวิวร้านอาหาร

วันนี้เรากำลังเดินทางไปพักผ่อนแถวปราณบุรีระหว่างทางหาร้านอาหารทะเลสดๆบรรยากาศดีๆกินเพราะเที่ยงแล้วเราก็เริ่มหิว เพื่อนแนะนำให้กินร้านครัวผู้ใหญ่จอย คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ออกจากถนนใหญ่เข้าซอยไปเรื่อยๆก็จะถึงร้านมีทีจอดรถกยอะพอสมควรเลย มาดูอาหารที่เราสั่งกันวันนี้กันคะว่าจะน่ากินแค่ไหน

ยำชะคราม

มาดูไข่ปูชัดๆซูมๆกัน

ข้อมูล ณ วันที่ 27/4/2016

Map (แผนที่)

Website (เว็บไซต์) :

สาขา  คลองโคน สมุทรสงคราม

เวลาเปิด-ปิด  9:00 -20.30น.

โทร 085-184-3410, 034-731143

ร้านข้างทางสุวิทย์หัวปลามหาบัณฑิต ถนนวิภาวดี

August 25, 2016 in รีวิวร้านอาหาร

ร้านอาหารข้างทางยามดึก เวลากลางคืนหรือเลิกงานดึก เลิกเรียนดึกแล้วเกิดหิวขึ้นมาต้องหาร้านกินเนี๊ยหาไม่ค่อยจะมีร้านไหนเปิดเกิน4ทุ่มเลย วันนี้ขอนำเสนอ สุวิทย์หัวปลามหาบัณฑิต ถนนวิภาวดี คือขับผ่านหลายครั้งแล้วเห็นรถจอดเยอะขอลองกินซะหน่อย ร้านนี้เปิดเย็นๆถึงเที่ยงคืนโน้นแหนะสบายแล้ว เมนูหัวปลาต้มยำมีทั้งแบบชามและแบบถ้วย ถ้ามากันแค่ 2 คนสั่งแบบถ้วยก็พอแระให้มาชิ้นใหญ่ตู้ม ๆ ๆ น้ำข้น รสชาติกำลังดีเลยคะ ไม่เผ็ดเกินไปหวาน เค็ม เปรี้ยว เผ็ดและมันๆ และหัวปลาชามนี้ได้มา 4 ชิ้นโตๆ แต่รู้สึกว่าบางส่วนมีกลิ่นคาวนิดๆนะคะต้องซดคู่กับน้ำต้มยำกลบกลิ่นไป

เมนูต่อมาที่สั่งแล้วมาเสริฟในจานที่สองก็คือ ผัดผักบุ้งหมูกรอบ รสชาติเค็มไปนิดนึง(อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะคะบางคนอาจจะชอบรสชาตินี้)แต่ถ้ากินคู่กับข้าวต้มน่าจะกำลังดีเลย ใส่เต้าเจี้ยวผัดมาด้วยใครชอบเต้าเจี้ยวคงต้องแย่งกินแน่ๆคะ

จานต่อมา ข้าวกระเพราะหมู ราคา 40 บาทจานนี้เยอะมากจริงๆแล้วจานเดียวก็อิ่มแล้ว รสชาติเข้มข้นจัดจ้านเช่นกัน อร่อยดีคะแต่จะใส่ใบมะกรูดมาทำไมนิ 555

ไส้ตันทอดกระเทียม ไส้อ่อนคลุกแป้งบางๆแล้วทอดข้างนอกกรอบข้างในยังนุ่มดึ๋งๆในแบบไส้ตันอยู่ กินคู่กับซอสพริก กระเทียมเจียวอร่อยเหาะ ราคา 100 บาท

ปลาช่อนผัดคื่นช่าย ราคา 120 บาท เนื้อปลาหั่นมาเป็นชิ้นๆแต่แอบก้างเยอะมีกางทุกชิ้นเลยไม่ใช่แค่กางเดียวมาเป็นแผงกางเลยคะ คื่นไช่ให้มาหน่อยไปหน่อยอยากกินผักเยอะๆ แต่รสชาติดีเข้มข้นหอมอร่อยกินกับข้าวสวย หรือข้าวต้มนะรสกำลังอร่อย

Uoshin Sushi กินซูชิหน้าล้น

August 20, 2016 in ญี่ปุ่น, รีวิวร้านอาหาร

ร้านซูชิ 30 บาททุกจานที่ Sushi Express(ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต)

August 8, 2016 in รีวิวร้านอาหาร

ร้านซูชิ 30 บาททุกจานที่ Sushi Express(ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต)

ร้านครัวสุพรรณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ

August 3, 2016 in รีวิวร้านอาหาร

ร้านครัวสุพรรณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ ร้านจะอยู่ใกล้ทางเข้าอุทยาน มีอาหารตามสั่ง ส้มตำ ไก่ย่าง ปลาเผา รสชาติอาหารตามสั่งอร่อยถูกปากคะ รสชาตเข้มข้น จัดจ้าน เราสั่งข้าวกระเพราเนื้อ 2 จาน ข้าวผัดพริกแกง 2 จาน ส้มตำไข่เค็มปลากรอบ ไข่เจียว ราคามื้อนี้ 300 บาทคะ

 

Map (แผนที่) 

 

Website (เว็บไซต์) : –

เวลาเปิด-ปิด จันทร์ – อา.: 9:00 – 18:00

โทร –