ประสบการณ์ขอเชงเก้นวีซ่าท่องเที่ยวของสถานฑูตกรีซ

อ่านบทความเรื่อง ประสบการณ์ขอเชงเก้นวีซ่าท่องเที่ยวของสถานฑูตกรีซ

https://joaw-ying.com/travel/schengenvisagreece/

เผยแพร่ – August 29, 2016 ในหมวด กรีซ, ต่างประเทศ

พูดถึงการเตรียมเอกสารประกอบการขอวีซ่าสถานทูตกรีซ

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า สามารถขอรับได้ที่สถานทูตฯ หรือ ดาวโหลดได้ที่ http://www.mfa.gr/missionsabroad/en/thailand-en/visas/application-form.html ซึ่งต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตอบคำถามตามความจริง
1. รูปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสีขาวหรือฟ้าอ่อน ขนาด 40X60 ม.ม หรือ 1.6X2.4 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ไม่ตบแต่งภาพเกินจริง
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ หลังวันที่จะเดินทางกลับ 3 เดือนเป็นอย่างต่ำ และมีหน้าว่างติดกัน 2 หน้า(พร้อมสำเนา 1 ชุด) หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้ยื่นด้วย
3. *บัตรประจำตัวประชาชน สำหรับเด็กที่ยังไม่มีบัตร ให้ยื่นสูติบัตร ส่วนผู้ที่เดินทางกับคู่สมรส ให้ยื่นใบทะเบียนสมรสเพิ่มด้วย สำหรับผู้ขอวีซ่าที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของราชอาณาจักรไทย ให้ยื่นใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยที่มีอายุอย่างต่ำ 2 ปี, ใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ ในประเทศ และวีซ่าอนุญาตให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Re-entry visa)(พร้อมสำเนา 1 ชุด)
4. *หลักฐานการทำงาน ฉบับจริง เช่น จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือเอกสารอื่นในทำนองเดียวกัน หลักฐานการชำระภาษีเงินได้ ถ้ามีธุรกิจส่วนตัว ให้ยื่นสำเนาหนังสือจดทะเบียนธุรกิจหรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งหลักฐานการชำระภาษี (สำเนาที่มีการรับรอง) ถ้าเป็นนักเรียน/นักศึกษา ให้ยื่นจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, bank statement, หรือเอกสารอื่นในทำนองเดียวกัน กรณีไปติดต่อธุรกิจ ต้องแสดงหลักฐานการเงินทั้งส่วนตัวและของบริษัท
6. สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบินระบุวันที่เดินทางไปกลับ
7. หลักฐานที่พำนัก เช่น หลักฐานการจองโรงแรม หากพำนักในบ้านคนกรีก ให้ยื่นจดหมายเชิญพำนักตัวจริง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนของผู้ที่เชิญ
8. สำเนาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุที่มีวงเงินคุ้มครองอย่างต่ำมูลค่าเท่ากับ 30,000 ยูโร และมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในกลุ่มประเทศสัญญาเชงเก็น
9. วีซ่าประเภทท่องเที่ยวต้องสามารถสำแดงได้ว่ามีเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวมูลค่าเท่ากับ 50 ยูโร ต่อวัน ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก็น
10. กรณีไปประชุม หรือ ติดต่อธุรกิจ หรือ พบปะบุคคลที่เสนอที่พักส่วนตัวให้ ต้องมีจดหมายระบุชื่อ และวันที่เดินทางอย่างถูกต้อง จากหน่วยงาน, บริษัท หรือบุคคลผู้เชิญนั้นๆ กรณีจดหมายเชิญส่วนตัว ต้องได้รับการรับรองลายเซ็นต์จากสถานีตำรวจในท้องที่ และส่งมาที่แผนกกงสุลฯ กรุงเทพฯ ทางโทรสาร หรือ อีเมล์ ก่อนจะมาติดต่อสมัครวีซ่าด้วยตนเอง
12.* ผู้ขอวีซ่าที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดา ให้สมัครวีซ่า และเดินทาง ระบุวันที่อย่างถูกต้องออกโดยเขตท้องที่ตามทะเบียนบ้านของเด็ก แปลเป็นภาษาอังกฤษ และนำไประทับตรารับรองจากกรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะ
13.*สำหรับนักเรียน ต้องมีจดหมายรับรอง (ฉบับจริง) จากสถานศึกษา
14. *ลูกเรือสัญชาติไทย (Seaman book) หรือ ผู้ที่จะเดินทางไปทำงานหรือศึกษาต่อในกรีซ ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police Clearance Certificate) ใบตรวจสุขภาพ (Medical Examination Certificate) ออกเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าปลอดจากโรตติดต่อ และต้องมีสัญญาจ้างงานหรือจดหมายรับเข้าเรียนจากสถาบันการศึกษาในกรีซด้วย
15. ภรรยาของชาวกรีก จะต้องถือใบแสดงสถานะภาพครอบครัวจากที่ทำการท้องที่ของตนในกรีซ
16. เอกสารเพื่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ สัมพันธ์กับการเดินทาง
***สถานทูตฯ อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมหรือนัดสัมภาษณ์ตามความจำเป็น ***
***ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการหรือทูตของราชอาณาจักรไทยจำเป็นต้องมีวีซ่า และต้องยื่นจดหมายนำจากกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมกับเอกสารข้อ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9***
*** No. 4*, 5*, 12*, 13*, 14* เอกสารภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและมีตรารับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ***
*** กระบวนการอนุมัติวีซ่าใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ขอวีซ่าในช่วงเวลานั้น***

เมื่อเอกสารเราพร้อมแล้วเราก็จัดเรียงตามลำดับเลยคะเพื่อเจ้าหน้าจะได้สะดวกและตรวจได้รวดเร็ว ของหญิงเองยื่นเอกสาร 1-9 และ 16 คือแผนท่องเที่ยวตลอดทริปที่เราไปยุโรปเลยคะ

สถานที่ ที่ตั้งสถานฑูตกรีซ : ชั้น 23 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ (สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี) เปิดวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 13.00 น.  Tel. 02-667 0090 (สอบถามข้อมูลได้ช่วง 14.00 – 15.00 น.) หน้าลิฟท์อาคารจะให้แลกบัตรแล้วขึ้นไปติดต่อได้คะ หญิงเองไปวันพุธที่ 24 กันยายน 59 ถึงเวลาประมาณ 10:30 ได้คิวเบอร์ที่ 18และ19 เราไปกัน2คนคะ ตอนนั้นกำลังเรียกคิวเบอร์ 2 เองคะ พี่เจ้าหน้าที่บอกเราว่าลงไปรอด้านล่างตึกได้เลยคะเพราะกว่าจะถึงคิวจะนานนะ ไปทานข้าวก่อนก็ได้คะ ดีนะคะที่พี่แนะนำให้เราไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยขึ้นมา แล้วพี่เจ้าหน้าที่จะโทรตามขึ้นมายื่นเอกสารค่ะ

ขั้นตอนการยื่นเอกสาร : ขอวีซ่าเชงเก้นกรีซ
1. ยื่นเอกสารทั้งหมดพร้อมเล่มพาสปอต
2. ถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือทั้งซ้ายขวา
3. นำใบชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าไปจ่ายที่ธนาคารกสิกรไทย ชั้น1 ซึ่งจะเขียนยอดมาให้ 4,680บาทสำหรับ 2 คนนะคะ
4. ยื่นใบโอนเงินให้เจ้าหน้าที่แล้ว ทางสถานทูตก็จะให้ใบนัดวันมารับเล่มกลับค่ะ

ถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือทั้งซ้ายขวา

ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นกรีซ

ได้มาแล้วคะ ใบนัดรับวันที่ 31กันยายน 59 ก็ประมาณ 7 วันพอดีคะ

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559